www.fujifilm.cz

Skladování

Je všeobecně známo, že vlastnosti filmové suroviny se stářím postupně mění. Změny obvykle nastanou v citlivosti a kontrastu, závoj se zvyšuje. Pečovat je důležité zvlášť o barevné filmy, protože změna v jedné emulzní vrstvě může převrátit celkovou vyváženost barev filmu, což znemožní získat uspokojivý výsledek. Při posuzování podmínek prostředí pro skladování filmové suroviny musíme brát zřetel na (1) teplotu, (2) vlhkost, (3) škodlivé plyny a chemikálie, (4) rentgenové a jiné záření.

Působení teploty a vlhkosti

Dokud je filmový materiál uložen v utěsněné plechové krabici, nemusí se dbát na vlhkost prostředí. Abychom se vyhnuli působení okolních podmínek, je vhodné použít filmový materiál co nejdříve po otevření plechové krabice. Mělo by být samozřejmě zamezeno nadměrné vlhkosti prostředí, protože lepenkové krabice a štítek mohou v těchto podmínkách navlhnout a plechová krabice zkorodovat. Barevný filmový materiál skladovaný při teplotách deset stupňů celsia a méně si uchová svoji počáteční kvalitu po dobu jednoho roku. Pokud skladujeme při normální pokojové teplotě od 20 do 25 °C dochází k postupným změnám fotografické kvality. Pokud skladujeme ještě ve vyšších teplotách dochází ke změnám ještě rychleji. V zavřeném autě, zaparkovaném na přímém slunci, může teplota dosáhnout až 50°C. Těmto podmínkám bychom se měli vyhnout za každou cenu, ale pokud nemáme jinou možnost, měl by být film uložen např. v tepelně-izolační nádobě. Pokud je kamera používána na přímém slunečním světle, teplota uvnitř zásobníku může být o 20 °C vyšší než okolní teplota. V určitých případech může stoupnout k 50° C. Použitím bílého krytu zásobníku se teplota sníží o 10°C. Dále, změny citlivosti mohou být opraveny během kopírování, nepředstavují tedy vážný problém. Nicméně pro nejlepší výsledky je skladovat barevný materiál při teplotách 10 °C a méně.
Dalším problémem, vztahujícím se k teplotě a vlhkosti prostředí, který by měl být brán v úvahu, je přilnavost filmu. Při vysoké teplotě a vlhkosti je emulzní povrch náchylný k přilnutí na zadní stranu filmu. Tato přilnavost má za následek závoj, značky a emulzní vrstva může být zdeformována. Přilnuté filmy nemusí hladce projít skrz kameru nebo při kopírování. U filmů se zadní vrstvou se může zadní část odloupnout a přilnout k emulzní vrstvě a tím můžou vzniknout skvrny, mottling /mramorování/ kropenatost a další defekty ve výrobním procesu. Filmový materiál skladovaný v chladném prostředí by měl být před použitím ponechán při pokojové teplotě po předepsanou dobu, aby nedošlo k vysrážení vlhkosti a poškození filmu. Filmový materiál vyjmutý z chladného skladu by měl zůstat zapečetěný dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí. Figs 31 a 32 poskytuji rychlý návod pro kalkulace času, po který by měl film zůstat zapečetěn po vyjmutí z chlazení o 5ti C° a o – 20ti °C.
Fig. 31 Standing Time Required after Removal from Refrigeration
 Standing Time Required after Removal from Refrigeration
Fig. 32 Standing Time Required after Removal from Freezer
Standing Time Required after Removal from Freezer

Působení škodlivých plynů, chemikálií a radiace.

Určité druhy plynů, jako formaldehyd, sirovodík, kyselina siřičitá, amoniak, terpentýn a páry rtuti škodí filmu, zatímco existuje mnoho dalších chemikálií které škodí filmové surovině. Mimo jiné určité druhy silicového oleje a silikonových tuků jsou obzvláště škodlivé. Při zacházení s filmovou surovinou bychom měli dostatečně dbát na to, aby nepřišel do styku s takovými chemikáliemi a plyny. Kromě toho všechen materiál, obzvláště high-speed materiál, musí být chráněn před rentgenovými paprsky a jinou radiací, protože způsobuje velký závoj. Při průchodu kontrolou na letišti je potřeba se vyhnout ozáření. Fig. 33 ukazuje poměr mezi standardním balením Fujicolor Negativ Film F-500 a X-ray balením. Maximální rentgenová dávka na letištních kontrolách v Japonsku je 0,3 mR na jednu expozici. Pokud je materiál podroben pěti a více kontrolám v této dávce bude závoj filmu pravděpodobně větší. V některých zemích jsou max. rentgenové dávky na letištních kontrolách vyšší než v Japonsku. Aby jste se vyhnuli záření, je nezbytné uložit materiál do X-ray odolných obalů., jako je například Fujifilm Carrying Cases. Jak je vidět z Fig. 33, Fujifilm obaly chrání materiál před desetinásobně vyšší dávkou radiace. (Bezpečnostní limity pro barevné filmy jsou znázorněny v tabulce 5.).
storage
Table 5 Airport inspection X-ray exposure safety limits for color negative films
Type of film Exposure index Acceptable number of X-ray inspections
Fujicolor Negative Film F-500 500 4
Fujicolor Negative Film F-250 250 8
Fujicolor Negative Film F-125 125 16
I když není zdroj radiace na blízku, jako rentgenové paprsky, gama záření, kosmické záření a přírodní radiace, tak mohou postupně zvětšit závoj. Obecně řečeno vysoce citlivé barevné negativy jsou citlivé na účinky kosmických paprsků a přírodního záření a může u nich docházet ke snížení citlivosti a většímu zrnění v oblasti stínu vyplývající z rostoucího závoje. Vzhledem k tomu, že vyhnout se těmto radiacím je velmi obtížné, nejlepší způsob řešení je snížit dobu uskladnění filmového materiálu a použít ho co nejdříve.

Skladování exponovaného filmu

Exponovaný film vyžaduje daleko větší péči než filmová surovina. Měl by být zpracován jak nejrychleji je to možné, protože latent images vytvořené exponováním s časem blednou. Při vysoké teplotě a vlhkosti prostředí se tyto změny urychlují. Změny latent images nejsou rozmístěny rovnoměrně na světlých a tmavých místech, gradace se může lišit případ od případu. U barevných filmů se poměr latent image liší od jedné emulzní vrstvy k druhé, takže barevná rovnováha je neodpovídající. V takovém případě nemusí být dosaženo vyhovující barevné reprodukce. Filmová surovina není často zpracována okamžitě. Exponované, ale nezpracované filmy určené ke skladování musí být uchovány v chladu. Specifické podmínky pro skladování jsou vyjádřeny v příslušných listech. Exponované, ale nezpracované filmy skladované jen krátce, není nutné skladovat v chladném prostředí, ale měly by být uchovány při teplotách kolem 25 °C nebo méně. V každém případě skladování v horku nepřipadá v úvahu. V případě pozitivních duplikačních materiálů je vhodné, aby byl vyvolány do tří dnů. Pokud je není možné zpracovat do dané doby, je potřeba je uskladnit při teplotě do deseti stupňů.

 

Copyright © 2004 SPEEDfilm, Ostrovní 126/30, Praha 1